adopční smlouva


Zde je k prostudování text adopční smlouvy:Níže uvedeného dne,
měsíce a roku uzavřeli


Nezisková org.:  O.S. Za práva zvířat

Se sídlem: Žižkova 611, Tábor

tel.: + 420 608028063

zastoupená: Kateřinou Novákovou

(dále jen "dárce")

a

Jméno a příjmení:

Trvale bytem:

Adresa pobytu
zvířete:

Číslo OP:

Tel.:

Email:

(dále jen "obdarovaný")DAROVACÍ SMLOUVU


(dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Předmětem této smlouvy je darování zvířete
obdarovanému za podmínek stanovených touto smlouvou.

Článek
1. Předmět smluvy

Dárce předává do vlastnictví obdarovaného
toto zvíře

Stáří 

Plemeno  

Číslo čipu 
 

Evidenční číslo

Jiné

(dále jen "zvíře" )

Obdarovaný prohlašuje, že toto zvíře jako dar
přijímá.

Článek
2. Práva a povinnosti obdarovaného

Obdarovaný se zavazuje,
že nebude zvíře držet na řetězu nebo ve venkovním kotci, jakož ani dlouhodobě v
uzavřeném prostoru bez možnosti výběhu.  Obdarovaný je povinen zajistit zvířeti
neustálý přístup k čisté pitné vodě a dostatek pohybu.

Obdarovaný se dále
zavazuje krmit zvíře nejméně jednou denně dostatečným množstvím vyhovující
potravy a zacházet se zvířetem za všech okolností humánně.

Obdarovaný na sebe
přebírá veškerou zodpovědnost související s chovem a s péčí o zvíře a odpovídá
rovněž za škody způsobené zvířetem ode dne jeho předání. Dále přebírá plnou
zodpovědnost za úhradu veterinárních poplatků. S výše uvedeným obdarovaný
souhlasí, což potvrdil svým podpisem této Smlouvy.

Obdarovaný prohlašuje,
že mu byly sděleny veškeré dostupné informace o zvířeti a je si vědom toho, že
dárce nezná komplexní informace o minulosti zvířete a neodpovídá tudíž za
temperament, zdraví, mentální dispozice či výcvik zvířete.

Obdarovaný je dále
povinen řádně přihlásit zvíře na své jméno u příslušného úřadu a zajistit
zvířeti pravidelné očkování dle zákona. Obdarovaný se dále zavazuje, že
neumožní zvířeti pohyb na veřejném prostranství bez dozoru.

Bude-li obdarovaný
požadovat vydání zvířete před zjištěním jeho zdravotního stavu a uplynutím
karanténní doby, přechází odpovědnost za možná zdravotní rizika s tímto spojená
na obdarovaného dnem předání zvířete.

Obdarovaný se zavazuje
dodržovat ustanovení zákona o ochraně zvířat (zák. č. 246/1992 Sb.), jakož i
všech dalších zákonů a norem, které jsou součástí právního řádu České
republiky.

Obdarovaný se zavazuje,
že zvíře nebude použito k reprodukci.

Obdarovaný je povinen
kontaktovat dárce v případě ztráty či úhynu zvířete, a to bezodkladně.

V případě změny adresy
pobytu zvířete je obdarovaný povinen nahlásit tuto skutečnost dárci, a to
bezodkladně.

 

Článek
3. Práva a povinnosti dárce

Osoby pověřené dárcem
mají právo  zkontrolovat dodržování
podmínek této Smlouvy. Tyto osoby jsou povinny prokázat své pověření originálem
nebo fotokopií této Smlouvy.

V případě zjištění
nedodržení či porušení podmínek této Smlouvy bude obdarovanému zvíře odebráno,
a to bez nároku na náhradu vynaložených nákladů. Zvíře bude odebráno i v
případě, že v době odebrání nebude možné navázat s obdarovaným kontakt.

Dárce neručí za vzhled a
povahu zvířete.

 

Článek
4. Závěrečná ustanovení

Obdarovaný souhlasí s
uhrazením a náhradou všech potřebných poplatků a soudních nákladů, které mohou
vzniknout v souvislosti s uplatňováním a vymáháním naplnění podmínek této
Smlouvy.

V případě, že by se
některé ustanovení této Smlouvy ukázalo neplatným, nemá to vliv na zbývající
ustanovení a smluvní strany se zavazují bezodkladně tyto zhojit, aby došlo co
nejdříve k řádnému naplnění jejího obsahu.

Tato Smlouva je sepsána
ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží obdarovaný a jedno dárce.

Účastníci Smlouvy
prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetli, seznámili se s ní, že byla
sepsána dle jejich svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek, pochopili zcela její znění a plně s ním souhlasí, což stvrzují
svými níže uvedenými podpisy.

V......................................dne......................................

.........................................................................

Dárce

.........................................................................


Obdarovaný